Menu Sluiten

Plan Voorstraat

Aanleiding voor het plan Voorstraat

Het plan voor het centrum van Voorschoten omvat het gehele centrum en richt zich op het aantrekkelijker maken van het centrum binnen een door de gemeente vastgesteld budget. Daarnaast zijn er verkeersmaatregelen voorgesteld die tot doel hebben de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers te vergroten. Met betrekking tot de Voorstraat bevat dit plan slechts twee maatregelen t.w. instellen van eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer in de Voorstraat en het afsluiten van de Treubstraat voor dit verkeer.

De Voorstraat is een icoon van Voorschoten. De prachtige linden, de historische panden en de aanwezige horeca dragen optimaal bij aan het DNA van Voorschoten. (historie, ontmoeting en bereikbaarheid). Maar de straat heeft ook een belangrijke woonfunctie.

Wonen, werken, horeca en historie kunnen soms op gespannen voet staan. De gemeente heeft de Taskforce Dorpscentrum daarom gevraagd om een advies uit te brengen voor het borgen van een goede balans tussen het wonen en werken in de Voorstaat met als doel de soms tegenstrijdige belangen met elkaar in evenwicht te brengen.

Voor het aandragen van de ingredienten voor het plan is er een uitnodiging uitgegaan aan alle inwoners van de Voorstraat en alle horeca-ondernemers.

Voorstraat-panels

Momenteel organiseert de Taskforce gesprekken met de bewoners en de horeca. Ongeveer twintig bewoners en de volledige horeca hebben zich opgegeven voor die gesprekken. Zodra de contouren van de inbreng van alle betrokkenen zichtbaar worden komen we er op deze website op terug.

De bestaande situatie

In alle gesprekken kwam naar voren dat bewoners eigenlijk weinig tot niets weten van de bestemmingsplannen, regels en richtlijnen die gelden voor de Voorstraat. Dat leidt er toe dat bewoners op zoek gaan en niet altijd bij de juiste informatie terecht komen. De Taskforce Centrum heeft de gemeente gevraagd om helderheid en duidelijkheid te geven over die ‘begin situatie’. Daar heeft de gemeente niet alleen snel maar ook gedetailleerd op gereageerd. Onderstaand de diverse documenten

Het bestemmingsplan.

Het vigerende bestemmingsplan is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl (hier staan alle bestemmingsplannen van heel Nederland). Klik daarop op ‘start de kaart’, zoek vervolgens het centrum van Voorschoten op de kaart. Zoem in naar de Voorstraat en dubbel klik daar. Dan verschijnt rechts het Bestemmingsplan centrum (vastgesteld in 2012), door op de regels te klikken kom je bij de precieze omschrijving van wat wel en niet mag volgens het bestemmingsplan.

De economische visie.

Klik hier voor de economische visie (vanwege ruimtegebrek zijn de mooie foto’s verwijderd. Met het vaststellen van de economische visie is de horecavisie ingetrokken (deze is geïntegreerd in de economische visie).

De markt

De afspraken met de markt liggen vast in de marktverordening (zie http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Voorschoten/CVDR138255/CVDR138255_1.html ).

Recent zijn daar afspraken tussen markt en horeca bij gekomen. Klik hier voor die afspraken.

Horecabeleid

De openingstijden waar de horeca zich aan moet houden liggen vast in de APV (zie http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Voorschoten/43558/43558_7.html, hoofdstuk 1, afdeling 8)

De tijden van de APV zijn in het weekend tot 03.00 uur en doordeweeks tot 01.00 uur. Onderstaand een overzicht van de horecabedrijven in de Voorstraat, met informatie over sluitingstijden en het hebben van een terras:

Fratelli, Voorstraat 6, APV tijden, terras
Herensocieteit, Voorstraat 7, APV tijden, terras
Gasterij Floris V, Voorstraat 12 APV tijden, terras
Het Wapen, Voorstraat 15 APV tijden, terras
La Casita, Voorstraat 18-20 APV tijden, terras
Mazzel, Voorstraat 16a APV tijden, terras
Va Bene, Voorstraat 26 APV tijden terras
Chocolaterie, Voorstraat 28 tot 22.00 uur open, geen terras
De Lindeboom, Voorstraat 40 APV tijden, terras
Mas o Menos, Voorstraat 44 APV tijden, terras
Tries, Voorstraat 54 tot 22.00 uur, geen terras

Het terras mag pas na 18 uur ingericht worden, voor de terrassen gelden ook de APV tijden, dus zij mogen net zo lang als het bedrijf zelf “open” zijn.

Parkeerbeleid

In Voorstraat geldt een blauwe zone. Binnen een blauwe zone mag alleen geparkeerd worden in een als zodanig aangeduid vak of langs een blauwe lijn. De parkeerduur voor parkeren langs een blauwe lijn is beperkt. In de Voorstraat geldt hierbij een maximale parkeerduur van 2 uur; dit geldt van 09:00 tot 18:00 (vrij tot 21:00). Er zijn er in de Voorstraat geen vakken zonder blauwe belijning.
Voor het parkeren in de blauwe zone worden in Voorschoten geen ontheffingen verstrekt, hieraan ligt de gedachte ten grondslag dat er binnen acceptabele loopafstand een parkeerplaats voorhanden is zonder tijdsbeperking.

De parkeer werende paaltjes zijn geplaatst om het parkeren langs de terrassen te weren zodat de gasten op de terrassen geen hinder ondervinden van uitlaatgassen van de parkerende voertuigen. De paaltjes zijn niet bedoeld om terrasuitbreiding te faciliteren.

Plan voor de Voorstraat

Op 20 maart heeft de gemeente een informatie avond georganiseerd waar de Taskforce het plan gepresenteerd werd. Er was de mogelijkheid tot het stellen van vragen en daar werd ruim gebruik van gemaakt. Inmiddels licht het plan ter inzage op de gemeente site maar u kunt het ook hier inzien. De verdere gang van zake is nu dat de komende zes weken een ieder zijn mening aan de gemeente mag geven. Op basis van de reacties kan er een aanpassing van het plan plaats vinden. Daarna komt er een formeel voorstel en gaat het plan het beslissingstraject in.
Wij houden u via deze site op de hoogte van de voortgang

Collegebesluit

Het college heeft een besluit genomen. Klik hier om naar de site van de gemeente te gaan en het besluit te lezen.

Behandeling in de commissie Burger en Bestuur

Het college heeft de commissie gevraagd om het Plan Voorstraat over te nemen met een viertal kanttekeningen. Dit is het voorstel dat is in gediend

Het advies van de Taskforce Dorpscentrum voor het herstellen van de balans tussen wonen, werken en recreëren in de Voorstraat, over te nemen met onderstaande gewijzigde punten.
1. De openingstijden voor de horeca als pilot voor een jaar in de basis gelijk te trekken met de tijden in Leiden; betekenend dat er van zondag t/m donderdag na 01:00 uur geen gasten meer naar binnen mogen (terrassen sluiten op deze dagen om 00:00 uur) en dat er op vrijdag en zaterdag na 02:00 uur geen gasten meer naar binnen mogen (terrassen sluiten op deze dagen om 01:30 uur).
2. Eerst een parkeeronderzoek voor het gehele centrum uit te voeren en op basis van de resultaten bekijken of een vorm van vergund parkeren gewenst is om in te voeren.
3. Het vaststellen van een hoger onderhoudsniveau voor de Voorstraat geen onderdeel uit te laten maken van het nu te nemen besluit. Indien hiervoor aanvullende middelen nodig zijn, dit besluit te betrekken bij de integrale afweging in de kadernota 2021.
4. Het in goede banen leiden van het stallen van de fiets in de Voorstraat op te pakken als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en ondernemers.

Besluitvorming in de gemeenteraad

Op 3 oktober is na de behandeling het voorstel met algemene stemmen aangenomen,