Menu Sluiten

Voor een aantrekkelijk, veilig en bereikbaar centrum

Welkom op de site van de Taskforce Centrum

 

De Taskforce centrum maakt pas op de plaats. Zie deze brief aan wethouder Paul de Bruijn voor de reden.

Aanleiding voor de oprichting van een Taskforce Centrum

De Gemeente hecht veel belang aan een kwalitatief goed centrum. Het centrum van Voorschoten is van belang voor het hele dorp. De kernwaarden van het centrum van Voorschoten zijn ‘historisch, bereikbaar en ontmoeten’. 
Ontwikkelingen in het centrum dienen bij te dragen aan het versterken van deze kernwaarden om daarmee de identiteit van Voorschoten te bewaken en het centrum als icoon van deze identiteit voor alle inwoners te laten fungeren. Ter versterking van het centrum is de Taskforce Centrum opgericht.

Samenstelling 

Benoeming en ontslag van leden gebeurt door het college op voordracht van de Taskforce Centrum. Het college kan een voordracht, gemotiveerd, afwijzen.
De leden worden gekozen op basis van hun persoonlijke kwaliteiten (zoals creativiteit, denkkracht en inzicht) en komen, ieder afzonderlijk, uit de verschillende groepen die een belang hebben bij een goed functionerend centrum van Voorschoten. Deze stakeholdersgroepen zijn in elk geval bewoners, ondernemers, cultuurorganisaties, klanten en vastgoedeigenaren. De leden van de Taskforce Centrum functioneren onafhankelijk van de gemeente op basis van een gesloten overeenkomst tussen de gemeente en de leden. Door die onafhankelijkheid vervult de Taskforce Dorpscentrum een belangrijke rol in het laten participeren van burgers in het gemeentebeleid. Momenteel bestaat de Taskforce uit de volgende personen:
Rene van der Smeede, Jeroen van Oel, Marc Hoogvliet, Enrico Steijn en Colin van Gestel

Taken 

De Taskforce Dorpscentrum adviseert het college gevraagd en ongevraagd met betrekking tot maatregelen die tot doel hebben het dorpscentrum van Voorschoten te versterken op economisch, sociaal en cultureel gebied. Advisering vindt plaats door middel van (binnen de taskforce) breed gedragen plannen of door de beoordeling van plannen van derden.
De Taskforce Centrum heeft een onafhankelijke status maar is niet ongebonden. Randvoorwaarde voor het functioneren is een door het college goedgekeurde visie voor de ontwikkeling van het centrum. Momenteel bestaat die visie uit de kernwaarden van het centrum, zijnde ‘historisch, bereikbaar en ontmoeten’. Daarnaast houdt de Taskforce scherp in de gaten dat het centrum leefbaar en levendig blijft.

Werkwijze

Bij het opstellen van plannen laat de Taskforce Centrum zich breed informeren door de stakeholders. Het laten informeren kan geschieden door gesprekken, enquêtes, paneldiscussies of anderszins. Daarbij wordt op voorhand door de Taskforce Centrum duidelijk gecommuniceerd dat bovengenoemde vormen ter verkrijging van informatie, bedoeld zijn om meningen, ideeën en suggesties te verzamelen ten einde een zo goed mogelijk voorstel aan het college te kunnen uitbrengen. De Taskforce Centrum houdt zoveel als mogelijk rekening met de belangen van de stakeholders maar bindt de stakeholders niet en wordt eveneens niet gebonden door de stakeholders.

Besluitvorming over adviezen en/of plannen 

Het college kan gemotiveerd en na overleg van het advies of plan van de Taskforce Centrum afwijken. Goed gekeurde plannen c.q. adviezen  worden door de Taskforce Centrum op een inspraakbijeenkomst gepresenteerd. De gemeente organiseert en leidt deze inspraakavond. De gemeente kan op basis van de reacties van de aanwezigen de Taskforce Centrum verzoeken het plan c.q. advies aan te passen. Hierna wordt het plan c.q. advies definitief vastgesteld door het college of de gemeenteraad (afhankelijk van het bevoegd gezag). Bij de bespreking van het plan c.q. advies in de gemeenteraad is de Taskforce Centrum aanwezig voor het eventueel geven van een toelichting